Reklamační řád

1. Úvodní ustanovení

1.1. Společnost VENTIT s.r.o. (dále jen "VENTIT" nebo "prodávající") tímto reklamačním řádem v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona č. 372/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele") řádně informuje spotřebitele (§ 2 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně spotřebitele). (a) zákona o ochraně spotřebitele; dále též "zákazník" nebo "kupující") o podmínkách a způsobu uplatnění práv z odpovědnosti za vady (dále též "reklamace"), včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provedení záruční opravy.

1.2 Tento reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), zákonem o ochraně spotřebitele, zákonem č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů, jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy Slovenské republiky.

1.3 Tento reklamační řád je v souladu s § 18 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele zveřejněn na internetových stránkách www.ventit.eu. Uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu prodávajícího se tento reklamační řád stává součástí smluvní dokumentace mezi zákazníkem a prodávajícím. V případě rozporu mezi obchodními podmínkami VENTIT a tímto reklamačním řádem má v případě reklamace přednost reklamační řád.

1.4 Tento reklamační řád se nevztahuje na právní vztah založený koupí zboží od Prodávajícího v případě, že Kupující (Zákazník) je podnikatelem (§ 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů; dále jen "obchodní zákoník"). Takový právní vztah mezi společností VENTIT a kupujícím - podnikatelem, jehož předmětem je koupě zboží (služeb) od prodávajícího, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku (zejména § 429, resp. § 409 a násl. obchodního zákoníku). Není-li v záručním listu výrobce daného výrobku v konkrétním případě uvedeno jinak, činí záruční doba (záruka za jakost zboží) 12 měsíců od zakoupení zboží kupujícím - podnikatelem.

 

2. Odpovědnost za vady prodaného zboží

2.1 VENTIT odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím (§ 619 odst. 1 občanského zákoníku), a za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době (§ 619 odst. 2 občanského zákoníku). Záruční doba činí 24 měsíců (§ 620 občanského zákoníku).

2.2 U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady je záruční doba 24 měsíců, VENTIT však neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána (§ 619 odst. 1 občanského zákoníku).

2.3 U použitých věcí (např. předváděcí model) společnost VENTIT neodpovídá za vady způsobené používáním nebo opotřebením. V tomto případě činí záruční doba 12 měsíců (§ 619 odst. 1 a § 620 odst. 2 občanského zákoníku).


2.4 Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu nebo v reklamě může společnost VENTIT poskytnout záruku nad rámec záruky stanovené zákonem, přičemž podmínky a rozsah této záruky jsou uvedeny v záručním listě (§ 620 odst. 5 občanského zákoníku).

2.5 Záruční lhůty začínají běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Má-li být zakoupené zboží uvedeno do provozu jiným podnikatelem než prodávajícím, počíná záruční doba běžet až ode dne uvedení do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do 3 týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl potřebnou součinnost k provedení služby (§ 621 občanského zákoníku).

2.6 Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady do doby, kdy byl kupující povinen věc po provedení opravy převzít. V případě výměny zboží začíná záruční doba běžet znovu od převzetí nového zboží (§ 627 občanského zákoníku).

2.7 Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době (§ 626 odst. 1 občanského zákoníku).

2.8 Pokud společnost VENTIT při koupi zboží nabídne zákazníkovi k prodávanému zboží další zboží zdarma jako dárek, je na zákazníkovi, zda nabízený dárek přijme. Dárek však není prodávaným zbožím, proto společnost VENTIT neodpovídá za případné vady. Pokud však společnost VENTIT o vadách daru ví, je povinna na ně zákazníka při nabídce daru upozornit (§ 629 občanského zákoníku). Má-li dárek vady, na které VENTIT zákazníka neupozornil, je zákazník oprávněn jej vrátit (§ 629 občanského zákoníku). Má-li zákazník právo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz), je povinen vrátit společnosti VENTIT vše, co podle smlouvy obdržel, a také to, co obdržel z darovací smlouvy jako smlouvy závislé na kupní smlouvě, tedy i zboží přijaté jako dar (§ 457 občanského zákoníku ve spojení s § 48 odst. 2 a § 52a odst. 2 věta druhá občanského zákoníku).

3. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamace)

3.1. Kupující uplatňuje právo na opravu zasláním e-mailu na adresu info@vetit.eu s předmětem "Reklamace" (§ 18 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele). Je-li v záručním listu uveden jiný podnik určený k opravě (dále jen "záruční servis"), který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu v tomto záručním servisu (§ 625 občanského zákoníku). Adresy a telefonní kontakty na střediska záručního servisu nalezne Kupující v záručním listu.

3.2. Prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo záruční servis je povinen určit způsob vyřízení reklamace a reklamaci vyřídit ve lhůtě, která nesmí být delší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (§ 18 odst. 4 zákona o ochraně spotřebitele). V případě reklamace uplatněné do 12 měsíců od zakoupení výrobku může prodávající reklamaci zamítnout pouze na základě odborného posouzení. Pokud prodávající zamítne reklamaci uplatněnou po 12 měsících od zakoupení výrobku, je povinen informovat kupujícího o tom, komu může být výrobek zaslán k odbornému posouzení v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele. Odborným posouzením se pro účely vyřízení reklamace rozumí mimo jiné vyjádření autorizované osoby nebo osoby pověřené výrobcem k provádění záručních oprav (§ 2 písm. n) zákona o ochraně spotřebitele).

3.3 Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat zákazníkovi potvrzení (§ 18 odst. 8 zákona o ochraně spotřebitele). Tímto potvrzením je potvrzení o uplatnění reklamace doručené spotřebiteli bez zbytečného odkladu e-mailem.

3.4 Prodávající je povinen vydat písemný doklad o vyřízení reklamace do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (§ 18 odst. 9 zákona o ochraně spotřebitele). Tímto písemným dokladem je kopie reklamačního protokolu s vyplněnou kolonkou vyřízení reklamace nebo dopis obsahující písemné vyrozumění o vyřízení reklamace. Jako dodatečné vyrozumění k písemnému dokladu může prodávající zaslat zákazníkovi informaci o vyřízení reklamace s písemným potvrzením o jejím odeslání e-mailem.

3.5 Pokud je Kupující povinen převzít reklamované zboží od Prodávajícího bez ohledu na způsob vyřízení reklamace nebo Prodávající vyzve Kupujícího k převzetí zboží v souladu s ustanoveními Reklamačního řádu nebo platných právních předpisů, je Kupující povinen převzít zboží od Prodávajícího na příslušném místě bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů. 

3.6 V případě, že Kupující nepřevezme zboží ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu paušální náhradu nákladů vynaložených na uskladnění zboží ve výši 0,50 EUR za každý, byť i započatý, den uskladnění.

4. Obecné podmínky reklamace

Při uplatňování práv z odpovědnosti za vady VENTIT je zákazník povinen:

(a) předložit doklad o koupi nebo jiným způsobem prokázat, že zboží bylo zakoupeno prostřednictvím ventit.eu,

b) zajistit, aby zboží splňovalo všechny ostatní podmínky pro uplatnění reklamace uvedené v záručním listu (fyzicky nepoškozené, nepoškozené živelnými událostmi, neporušené plomby atd.),

c) předložit originál záručního listu v případě, že zákazník uplatňuje právo vyplývající ze záruky nad rámec záruky stanovené zákonem,

d) řádně popsat vady zboží a v případě potřeby doplnit fotodokumentaci,

f) poskytnout součinnost při vyplnění reklamačního protokolu pověřeným pracovníkem společnosti VENTIT a souhlasit s jeho obsahem svým podpisem.

 5. Způsob vyřízení reklamace

5.1 Pokud lze vadu odstranit, má kupující právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající a je povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu, a to osobně nebo prostřednictvím pověřené osoby (§ 622 odst. 1 občanského zákoníku).

5.2 Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada pouze součásti zboží, výměnu této součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo k závažnosti vady (§ 622 odst. 2 občanského zákoníku).

5.3 Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadné zboží za zboží bez vady, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže (§ 622 odst. 3 občanského zákoníku).

5.4 Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo právo od kupní smlouvy odstoupit (vrácení peněz a zboží) (§ 623 odst. 1 občanského zákoníku).

5.5. Právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz) má kupující i v případě, že se jedná o vadu odstranitelnou, avšak kupující nemůže zboží řádně užívat pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (§ 623 odst. 1 občanského zákoníku). O opětovné vyskytnutí vady po opravě se jedná v případě, že se stejná vada vyskytne potřetí po nejméně dvou předchozích opravách.

5.6. Kupující má právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz) i v případě, že se jedná o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže zboží řádně užívat pro větší počet vad (§ 623 odst. 1 občanského zákoníku). Za větší počet vad se považují současně alespoň tři různé odstranitelné vady, z nichž každá brání řádnému užívání.

5.7 Nevyřídí-li prodávající reklamaci do 30 dnů, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou (§ 18 odst. 4 zákona o ochraně spotřebitele), tj. právo na výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy).

5.8 Pokud je vada neodstranitelná, ale nebrání řádnému užívání zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku (§ 623 odst. 2 občanského zákoníku).

5.9 Má-li kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz), je na kupujícím, které z těchto práv uplatní. Jakmile si však jedno z těchto práv zvolí, nemůže již tuto volbu sám jednostranně změnit a zároveň tato práva nejsou kumulativní, ale mají alternativní charakter.

5.10 Pokud jsou se zbožím poskytnuty dárky (včetně zboží dodaného v nominální hodnotě, pokud je jeho dodání zákazníkovi předloženo jako dárek ke zboží, které může zákazník do 14 dnů vrátit bez udání důvodu), je zákazník povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i související poskytnuté dárky. V případě, že tyto dárky nebudou vráceny spolu s vráceným zbožím, budou tyto dárky v jejich tržní hodnotě považovány za bezdůvodné obohacení zákazníka.  

6. Alternativní řešení sporů

Pokud prodávající na žádost zákazníka dle předchozí věty odpoví záporně nebo na takovou žádost neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání zákazníkem, má zákazník právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu dle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Slovenská obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo volby, na který z výše uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí, přičemž možnost obrátit se na soud tím není dotčena.