Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") se vydávají:

VENTIT s.r.o.
Smreková 2, 082 53; IČ: 45 485 674
DIC: 2023016479, ČÍSLO DPH: SK2023016479
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu v Prešově, oddíl: Sro, vložka č. 22823/P.
Kontaktní údaje:

e-mail: info@ventit.eu
telefon :
www.ventit.eu
(dále jen "prodávající")

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: "kupující") prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.ventit.eu (dále jen: "internetový obchod").

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Jakékoli odchylné ustanovení kupní smlouvy má přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně cen jednotlivých položek zboží a jejich hlavních charakteristik, jsou uvedeny u každé položky v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, není-li uvedeno jinak. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně dohodnutých podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží v katalogu internetového obchodu má informativní charakter a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou zveřejněny v internetovém obchodě. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedeného v internetovém obchodě jsou uvedeny pro každou zemi zvlášť. 
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

III. Objednání a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) nese kupující. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující objednává zboží následujícími způsoby:
  1. prostřednictvím svého zákaznického účtu, pokud se předtím zaregistroval v internetovém obchodě
  2. vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 3. Při zadávání objednávky si kupující zvolí zboží, počet kusů, způsob platby a doručení.
 4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávky zadal. Kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Dokončit objednávku". Údaje uvedené v objednávce považuje prodávající za správné. Platnost objednávky je podmíněna vyplněním všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzením kupujícího, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 5. Bezprostředně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl při objednávce. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. K potvrzení jsou přiloženy aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až poté, co prodávající obdrží objednávku. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího. 
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího upravenou nabídku. Upravená nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může objednávku zrušit, dokud neobdrží oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonním čísle prodávajícího nebo elektronickou zprávou na e-mailovou adresu prodávajícího, obojí jak je uvedeno v těchto obchodních podmínkách.
 8. V případě zjevné technické chyby na straně Prodávajícího v ceně Zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávkového procesu není Prodávající povinen dodat Kupujícímu Zboží za cenu za takovou zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že bylo Kupujícímu zasláno automatické potvrzení o přijetí objednávky v souladu s těmito Obchodními podmínkami. Prodávající je povinen Kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu informovat a zaslat mu na jeho e-mailovou adresu upravenou cenovou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o jejím přijetí Kupujícím na e-mailovou adresu Prodávajícího.

IV. Účet zákazníka

 1. Po registraci Kupujícího v internetovém obchodě může Kupující přistupovat ke svému zákaznickému účtu. Ze svého zákaznického účtu může Kupující objednávat zboží. Kupující může objednávat zboží i bez registrace.
 2. Při registraci zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Kupující je povinen aktualizovat údaje uvedené v uživatelském účtu vždy, když dojde k jejich změně. Údaje uvedené Kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží považuje Prodávající za správné.
 3. Přístup do zákaznického účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost o údajích potřebných k přístupu do svého zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit třetím osobám používání zákaznického účtu.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, zejména pokud Kupující svůj uživatelský účet delší dobu nepoužívá nebo pokud Kupující porušuje své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího nebo nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích stran.

V. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Kupující může uhradit cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle Kupní smlouvy následujícími způsoby
  1. bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího 
  2. bankovním převodem na účet Prodávajícího prostřednictvím platební brány GOPAY.,
  3. dobírkou nebo platební kartou při převzetí zboží,
  4. v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v prodejně,
 2. Spolu s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvní výši. Není-li dále výslovně uvedeno jinak, zahrnuje kupní cena také náklady na dodání zboží.
 3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 4. V případě platby prostřednictvím platební brány se kupující řídí pokyny příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 5. V případě bezhotovostní platby je povinnost kupujícího uhradit kupní cenu splněna okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 6. Prodávající nepožaduje od kupujícího žádnou zálohu ani jinou obdobnou platbu předem. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 7. Prodávající je v souladu se zákonem o evidenci tržeb povinen vystavit kupujícímu pokladní doklad. Současně je povinen přijatou tržbu zaevidovat u správce daně online, v případě technické závady pak nejpozději do 48 hodin.
 8. Zboží je kupujícímu dodáno
  1. na adresu uvedenou kupujícím v objednávce
  2. pri osobním odběrem v provozovně prodávajícího.
 9. Volba způsobu doručení je provedena v průběhu objednávky.
 10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a vyzvednutí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dodání sjednán na zvláštní žádost Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání.
 11. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen Zboží při dodání převzít. Pokud je z důvodů na straně Kupujícího nutné dodat Zboží opakovaně nebo jiným způsobem, než je uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním Zboží nebo náklady spojené s jiným způsobem dodání.
 12. Kupující je povinen při převzetí zboží od dopravce zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě zjištění závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci. V případě jakéhokoli poškození obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí může kupující zásilku od dopravce nepřevzít.
 13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad - fakturu. Daňový doklad je zaslán na e-mailovou adresu kupujícího.
 14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za náhodnou ztrátu, poškození nebo zničení zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy byl kupující povinen zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dnů
  1. ode dne převzetí zboží,
  2. ode dne převzetí poslední dodávky zboží, pokud je předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodávka několika součástí
  3. ode dne převzetí první dodávky zboží, pokud je předmětem smlouvy pravidelně se opakující dodávka zboží.
 3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  1. od smlouvy o poskytování služeb, pokud byly poskytnuty s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a pokud prodávající před uzavřením smlouvy kupujícího upozornil, že v takovém případě nemá právo od smlouvy odstoupit, a pokud byla služba zcela poskytnuta,
  2. dodání zboží nebo poskytnutí služeb, jejichž cena závisí na výkyvech na finančním trhu nezávisle na vůli prodávajícího a které mohou nastat během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  3. dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření smlouvy, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výkyvech na trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
  4. dodání zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, zboží vyrobeného na zakázku nebo zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího,
  5. dodání zboží, které podléhá rychlé zkáze, a zboží, které je vzhledem ke své povaze po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  6. dodání zboží v uzavřeném obalu, které není vhodné k vrácení ze zdravotních nebo hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
  7. dodání zvukových a obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů, audiovizuálních záznamů, knih nebo počítačového softwaru, pokud jsou prodávány v ochranném obalu a kupující tento obal rozbalil,
  8. dodávky novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou prodeje na základě smlouvy o předplatném a prodeje knih, které nejsou dodávány v ochranném obalu,
  9. dodání elektronického obsahu jiného než na hmotném nosiči, pokud bylo dodání zahájeno s výslovným souhlasem kupujícího a kupující prohlásil, že byl řádně informován o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo odstoupit od smlouvy,
  10. v ostatních případech uvedených v § 7 odst. 6 zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, musí kupující zaslat prohlášení o odstoupení od smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy poskytnutý prodávajícím. Kupující zašle formulář pro odstoupení od smlouvy na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu přijetí formuláře.
 6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit zboží prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady na vrácení zboží Prodávajícímu nese Kupující, a to i v případě, že zboží nelze vzhledem k jeho povaze vrátit obvyklou poštovní cestou.
 7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu peníze jiným způsobem pouze tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud prodávajícímu nevzniknou žádné další náklady.
 8. Pokud si Kupující zvolil jiný způsob dodání než nejlevnější způsob dodání nabízený Prodávajícím, uhradí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání.
 9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 10. Zboží musí kupující vrátit prodávajícímu nepoškozené, nenošené a neznečištěné a pokud možno v původním obalu. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na náhradu škody na zboží proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo v případě, že výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží ukončil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající o tom neprodleně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí mu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něj na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, případně způsobem určeným kupujícím, do 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

VII. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu zejména za to, že v době, kdy kupující zboží převzal, mělo zboží
  1. zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a pokud k ujednání nedošlo, má vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího,
   zboží je vhodné k účelu, který prodávající uvádí, že má být použito, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  2. zboží odpovídá jakosti nebo provedení smluveného vzorku nebo předlohy, pokud byla jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  3. zboží je v odpovídajícím množství nebo hmotnosti a
  4. zboží je vhodné k účelu, pro který prodávající uvádí, že má být použito, nebo pro který se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  5. zboží odpovídá požadavkům právních předpisů.
 2. Spotřebitel je oprávněn uplatnit práva z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nevztahuje na zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, na použité zboží pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 3. V případě vady může kupující uplatnit reklamaci u prodávajícího a požadovat:
  1. jedná-li se o vadu, kterou lze odstranit:
   1. bezplatné odstranění vady zboží,
   2. výměnu zboží za nové,
  2. pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit:
   1. přiměřenou slevu z kupní ceny,
   2. odstoupení od smlouvy.
 4. Kupující má právo od smlouvy odstoupit,
  1. má-li zboží vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady,
  2. jestliže zboží nelze řádně užívat pro opětovný výskyt vady nebo vad po opravě,
  3. nemůže-li zboží řádně užívat pro větší počet vad zboží.
  4. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž lze reklamaci přijmout, případně též v sídle nebo místě podnikání. Spotřebitel může uplatnit reklamaci také u osoby určené prodávajícím. Vyřizuje-li reklamaci spotřebitele osoba určená prodávajícím, může tato osoba vyřídit reklamaci pouze předáním opraveného zboží, jinak reklamaci předá k vyřízení prodávajícímu. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.Uplatní-li spotřebitel reklamaci, je prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec či určená osoba povinen informovat spotřebitele o jeho právech z vadného plnění. Na základě rozhodnutí spotřebitele, které z práv z vadného plnění uplatňuje, je prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména je-li nutné složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena ihned, v odůvodněných případech může být reklamace vyřízena i později. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne podání reklamace. Uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy nebo má právo na výměnu zboží za nové. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik projevu vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) vůči prodávajícímu.
  5. Prodávající je povinen písemně informovat kupujícího o výsledku reklamace do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
  6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  7. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací. Toto právo může kupující uplatnit u prodávajícího do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
  8. Kupující má možnost volby způsobu uplatnění reklamace a jejího vyřízení, pokud existuje více možností.
  9. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv spotřebitele z vadného plnění se řídí § 499 až 510, 596 až 600 a 619 až 627 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, ve znění pozdějších předpisů.
  10. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.
  11. V případě zakázek, kde na straně kupujícího vystupuje osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti, se práva a povinnosti stran ohledně práv z vadného plnění řídí § 422 až § 428, § 436 až § 441 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku.

VIII. Dodání

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci doručovat elektronickou poštou.
 2. Kupující je povinen doručovat korespondenci prodávajícímu na elektronickou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje korespondenci Kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v zákaznickém účtu nebo objednávce Kupujícího.

IX. Mimosoudní řešení sporů

 1. Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, jakým prodávající vyřídil jeho reklamaci, nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Spotřebitel má právo podat návrh na alternativní (mimosoudní) řešení sporu u orgánu alternativního řešení sporů, pokud prodávající na žádost podle předchozí věty odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání. Tím není dotčeno právo spotřebitele obrátit se na soud.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Slovenská obchodní inspekce, se sídlem Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, kterou lze za výše uvedeným účelem kontaktovat na adrese Slovenská obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, odbor mezinárodních vztahů a alternativního řešení sporů, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, nebo elektronicky na ars@soi.sk nebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Pro řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy lze využít platformu pro řešení sporů on-line umístěnou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 3. Evropské spotřebitelské centrum Slovenská republika, se sídlem Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktním místem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 4. Prodávající je oprávněn prodávat zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rozsahu své působnosti příslušný okresní úřad živnostenského odboru. Dozor nad dodržováním zákona č. 250/2007 Sb. vykonává Slovenská obchodní inspekce. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem Slovenské republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, strany se dohodly, že se vztah řídí právem Slovenské republiky. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Veškerá práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně vzhledu stránek, fotografií, filmů, grafiky, ochranných známek, log a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich části bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající neodpovídá za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho použití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při používání internetového obchodu používat žádné postupy, které by mohly nepříznivě ovlivnit jeho fungování, a nesmí podnikat žádné kroky, které by jemu nebo třetím osobám umožnily neoprávněně zasahovat do softwaru nebo jiných součástí tvořících internetový obchod nebo je neoprávněně používat, ani používat internetový obchod nebo jeho část nebo software způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením nebo účelem.
 5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
 6. Obchodní podmínky mohou být Prodávajícím měněny nebo doplňovány. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu platnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 7. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je přiložen k obchodním podmínkám.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2023
FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Ve smyslu § 7 a násl. Zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory a o změně některých zákonů.
Prodávající:
ventit.eu

HATON s.r.o.

Jilemnického 3, Prešov, 08001, Slovensko

info@ventit.eu
Kupující:
název: ................................................................
adresa: ................................................................
telefon: ................................................................
e-mail: ................................................................
IBAN: ................................................................
Já, jako kupující, tímto odstupuji od objednávky č. ............................................, 
ze dne ................................
Seznam vráceného zboží:

Název zboží

Počet kusů:

Důvod:

Datum: .............................................................
Podpis: ..............................................................