Ochrana osobních údajů a cookies

Zásady ochrany osobních údajů

1. Informace o ventit.eu

1.1 Tyto zásady ochrany osobních údajů vytvořila společnost VENTIT s.r.o., Smreková 2, Prešov, 082 53; IČO: 45 485 674, DIČ: SK2023016479, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl: Sro, vložka č. 22823/P (dále jen "VENTIT") upravuje zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.VENTIT. ventit.eu (dále jen "webové stránky"), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen "uživatel") a zákazníků společnosti VENTIT, kteří prostřednictvím webových stránek učiní objednávku (dále jen "zákazník"). 

1.2 Společnost VENTIT při zpracování osobních údajů vystupuje jako správce, a určuje tedy, za jakým účelem a jakými prostředky bude zpracování osobních údajů probíhat. 

2.   Jaké údaje zpracováváme?

2.1 Údaje poskytnuté zákazníky. Ve společnosti VENTIT zpracováváme osobní údaje uživatelů a zákazníků. Primárními zpracovávanými osobními údaji jsou osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na portálu VENTIT nebo při vytváření objednávky. 

2.2 Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo, platební, přihlašovací a identifikační údaje, informace o objednaném zboží nebo službách, smlouvě a jejím plnění. Pokud si to přejete, můžete uvést i další údaje, například adresu zaměstnání nebo datum narození, případně poznámku o možných dodacích lhůtách.

2.3 Údaje shromažďované prostřednictvím souborů cookie. Pro lepší zacílení reklamních kampaní a zlepšení nabídky produktů a služeb využívá společnost VENTIT informace o zboží, které si naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve svém prohlížeči povolili ukládání souborů cookie a souhlasíte s jejich používáním, společnost VENTIT získává údaje o vaší návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a dalších aktivitách na webových stránkách.

2.4 Společnost VENTIT neshromažďuje ani jinak nezpracovává žádné citlivé osobní údaje, včetně například údajů o vašem zdravotním stavu, náboženském vyznání nebo přesvědčení apod.

3.   Pro jaké účely údaje zpracováváme?

3.1 Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje používáme ke zpracování vaší objednávky, tj. k plnění smlouvy mezi společností VENTIT a zákazníkem. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje veškeré činnosti od registrace objednávky, jejího zpracování, včetně platby a dodání objednaného zboží. Zpracování v tomto případě probíhá na základě potřeby splnit smlouvu a také potřeby splnit zákonné povinnosti. Pokud údaje nebudou poskytnuty, společnost VENTIT nemůže vaši objednávku vyřídit.

3.2 Pro nabídku našich produktů a propagaci využívá společnost VENTIT především e-mailovou adresu. V tomto případě dochází ke zpracování pouze na základě vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, který je zcela dobrovolný, a i když jej neudělíte, můžete nadále plně využívat naše webové stránky/aplikace. Souhlas udělujete společnosti VENTIT prostřednictvím přihlašovacího formuláře na stránkách společnosti VENTIT. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení.

3.3 Pro zjednodušení a urychlení procesu objednávání ve VENTITu používáme vaše údaje, které jste vyplnili v rámci registrace ve VENTITu ve svém uživatelském profilu nebo v předchozí objednávce. Tyto údaje slouží ke zjednodušení budoucích nákupů prostřednictvím předvyplnění objednávkového formuláře. V tomto případě zpracováváme vaše osobní, identifikační, kontaktní, přihlašovací a adresní údaje za účelem potřeby plnění smlouvy nebo potřeby provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy v rámci správy vašeho uživatelského účtu. Poskytnutí těchto osobních údajů v uživatelském profilu za účelem předběžného vyplnění objednávkového formuláře z vaší strany je zcela dobrovolné a nemá vliv na dokončení vaší objednávky. Údaje v uživatelském profilu nebo samotnou registraci můžete kdykoli vymazat nebo změnit, viz bod 4. tohoto dokumentu.

3.4 Pro lepší zacílení reklamy a propagačních akcí zpracovává společnost VENTIT při použití souborů cookie údaje o návštěvách webových stránek, prohlížených produktech a dalších aktivitách na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě vašeho souhlasu s používáním příslušných souborů cookie. Tento souhlas je rovněž zcela dobrovolný. Na základě poskytnutých údajů společnost VENTIT zpravidla získává statistiky, analýzy a zprávy o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe cílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co vás skutečně zajímá a co hledáte, případně tomu, co zajímá větší skupinu uživatelů obecně. V tomto případě se zpravidla jedná o automatizované zpracování osobních údajů. Více informací o souborech cookie naleznete níže. 

3.5 Pro poskytování zákaznické podpory používáme vaše jméno a e-mailové údaje, které vyplníte před zahájením chatu se zaměstnancem společnosti VENTIT v příslušném okně chatu na webových stránkách. Vyplněním údajů souhlasíte se zpracováním uvedených údajů. Pouze na základě zahájení chatu vaše jméno a e-mailovou adresu dále nevyužíváme.

4.   Odvolání souhlasu a zrušení obchodních sdělení

4.1 Obchodní sdělení. Uživatelé a zákazníci společnosti VENTIT se mohou kdykoli odhlásit ze zasílání obchodních sdělení, a to následujícím způsobem:

  • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; nebo
    v nastavení uživatelského účtu;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů společností VENTIT zasláním e-mailu na adresu info@ventit.eu nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto zásadách.

4.2 Soubory cookie. Pokud si přejete zakázat ukládání souborů cookie ve svém zařízení, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. Pokud zakážete ukládání souborů cookie společností VENTIT, některé části webových stránek nemusí fungovat správně. Další informace o zakázání a mazání souborů cookie naleznete níže.

5.   Kdo má přístup k údajům?

5.1 Osobní údaje zpracovává v první řadě společnost VENTIT a její zaměstnanci. Všechny osoby, které mají přístup k osobním údajům, jsou povinny zachovávat mlčenlivost a tato povinnost trvá i po ukončení jejich spolupráce se společností VENTIT.

5.2 VENTIT jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů i další subjekty jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem je každý subjekt, který pro společnost VENTIT zpracovává osobní údaje pro účely a způsobem stanoveným společností VENTIT. Pokud je ke zpracování vyžadován váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste nám k tomu dali souhlas. Zpracovatelům předáváme pouze údaje, které jsou nezbytně nutné pro poskytování jejich služeb. Mezi zpracovatele, které společnost VENTIT využívá, patří:

Direct Parcel Distribution SK, s. r. o., Toptrans
Google LLC (online marketingové nástroje)
MailerLite (poskytování e-mailingu)
Facebook, Inc. (online marketingové nástroje)
Pinterest, Inc.
Upgates (platforma pro elektronické obchodování)


6.   Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1 Společnost VENTIT zpracovává osobní údaje pro účely plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně platby a dodání zboží. Ze zákona společnost VENTIT následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2 Obchodní sdělení jsou uživatelům zasílána po dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby zrušení odběru nebo do doby vznesení námitky proti zpracování údajů za tímto účelem. Nejdelší doba, po kterou jsou obchodní sdělení zasílána, je však 10 let. Po uplynutí této doby společnost VENTIT požádá o nový souhlas.

6.3 Údaje shromážděné pro marketingové účely prostřednictvím souborů cookie zpracovává společnost VENTIT po celou dobu trvání souhlasu s používáním souborů cookie, tj. po dobu, kdy povolíte ukládání souborů cookie ve svém prohlížeči, nebo dokud nevznesete námitku proti zpracování vašich údajů pro tento účel.

6.4 Další zpracování osobních údajů nad rámec výše uvedených lhůt provádí společnost VENTIT pouze tehdy, je-li to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na společnost VENTIT vztahují.

7. Jaká jsou vaše práva?

7.1 V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů se můžete obrátit na společnost VENTIT a požádat ji o:

  • Informace o osobních údajích zpracovávaných společností VENTIT, účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informací o možných příjemcích osobních údajů mimo společnost VENTIT. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto zásadách.
  • Přístup k údajům, které jste společnosti VENTIT poskytli, ať už v rámci registrace nebo vytvoření objednávky. Pokud toto právo uplatníte, společnost VENTIT vám potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány, a případně vám tyto údaje zpřístupní spolu s informacemi o jejich zpracování.
  • Oprava osobních údajů, pokud jsou jakýmkoli způsobem nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může společnost VENTIT správně zpracovat vaši objednávku.
  • Vysvětlení a náprava nevyhovujícího stavu (např. blokování, oprava, doplnění nebo likvidace osobních údajů), pokud se domníváte, že společnost VENTIT zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
  • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo omezené zpracování osobních údajů, pokud již není nezbytné pro stanovené účely nebo pokud společnost VENTIT již nemá oprávněný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případu, kdy nesouhlasíte s jejich dalším zpracováním. Společnost VENTIT vaše údaje zcela nebo zčásti vymaže, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky.
  • Předání automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě vašeho souhlasu od společnosti VENTIT jinému subjektu, kdy společnost VENTIT předá vaše osobní údaje v běžně používaném formátu vám nebo jinému správci dle vašeho přání.

7.2 Zákazníci společnosti VENTIT mohou dále vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě společnost VENTIT okamžitě přestane osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

7.3 Kromě výše uvedených práv máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností společnosti VENTIT se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Zabezpečení

8.1 Společnost VENTIT dbá na bezpečnost vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Při zpracování osobních údajů klade společnost VENTIT velký důraz na technické a organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2 Všechny osobní údaje v elektronické podobě jsou uloženy v databázích a systémech, ke kterým mají přístup pouze osoby, které bezprostředně potřebují s osobními údaji nakládat pro účely stanovené v těchto zásadách, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Bezpečnost osobních údajů je společností VENTIT pravidelně testována a ochranu neustále zlepšujeme.

9.   Kontakt

9.1. Společnost VENTIT můžete kontaktovat e-mailem na adrese info@ventit.eu s jakýmikoliv připomínkami týkajícími se zpracování osobních údajů nebo s cílem uplatnit svá práva.

Zásady používání souborů cookie

1. Úvod

Tyto zásady používání souborů cookie (dále jen "zásady") popisují, co jsou to soubory cookie, jak je používáme a jaké jsou vaše možnosti ohledně jejich používání. Přečtěte si prosím tyto zásady pozorně, abyste porozuměli našim postupům týkajícím se souborů cookie.

2. Co jsou soubory cookie?

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho zařízení při návštěvě webových stránek. Jsou široce používány k zajištění fungování nebo zefektivnění fungování webových stránek a také k poskytování informací vlastníkům stránek.

3. Jak soubory cookie používáme

Soubory cookie používáme ke zlepšení vašich zkušeností na našich webových stránkách a k pochopení toho, jak naše stránky používáte. Soubory cookie používáme také k personalizaci obsahu a reklam, k poskytování funkcí sociálních médií a k analýze návštěvnosti.

4. Typy souborů cookie, které používáme

4.1. Přísně nezbytné soubory cookie

Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, abyste se mohli pohybovat po našich webových stránkách a používat jejich funkce. Bez těchto souborů cookie nelze poskytovat služby, o které jste požádali, například zapamatování vašich přihlašovacích údajů.

4.2. Výkonnostní soubory cookie

Tyto soubory cookie shromažďují informace o tom, jak používáte naše webové stránky, například které stránky navštěvujete a zda se vyskytly nějaké chyby. Tyto soubory cookie neshromažďují žádné informace, které by vás mohly identifikovat.

4.3. Funkční soubory cookie

Tyto soubory cookie umožňují našim webovým stránkám zapamatovat si vámi provedené volby, například jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte. Mohou být také použity k poskytování služeb, které jste si vyžádali, například ke sledování videa nebo komentování blogu.

4.4. Soubory cookie pro cílení

Tyto soubory cookie se používají k poskytování obsahu, který je pro vás a vaše zájmy relevantnější. Mohou být použity k poskytování cílené reklamy nebo k omezení počtu zobrazení reklamy.

5. Soubory cookie třetích stran

Používáme soubory cookie třetích stran, které nám poskytují analytické, reklamní a další služby. Tyto soubory cookie třetích stran mohou shromažďovat informace o vás a vašich online aktivitách.

Zásady používání souborů cookie třetích stran si můžete prohlédnout zde:

Soubory cookie společnosti Google

Meta soubory cookie

Soubory cookie Instagram

Soubory cookie Pinterest

6. Správa souborů cookie

Předvolby souborů cookie můžete spravovat prostřednictvím nastavení prohlížeče. Upozorňujeme však, že pokud zakážete všechny soubory cookie, některé funkce našich webových stránek nemusí fungovat správně.

7. Změny těchto zásad používání souborů cookie

Tyto zásady používání souborů cookie můžeme čas od času aktualizovat. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nových zásad používání souborů cookie na našich webových stránkách. Doporučujeme vám, abyste tyto zásady používání souborů cookie pravidelně kontrolovali, zda nedošlo ke změnám.

8. Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k našim zásadám používání souborů cookie, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktní stránky.

Tato pravidla jsou účinná od 1. 5. 2023.